O združenju

Kontakt:

Zaloška cesta 21000 LjubljanaSlovenija
Davčna številka: 86297422
Matična številka: 1869850000
E-pošta: slozkp@gmail.com

Upravni odbor:

Predsednik: asist.dr.Milena Blaž Kovač, dr. med. spec. družinske medicine

Podpredsednik: asist. Eva Peklaj, uni.dipl.inž.živil.tehnol.

Podpredsednik: Marko Drešček, dr. med. spec. družinske medicine

Sekretar: Renata Hribar, dr.med. spec. anest.

Vodja Izobraževanj in delegat ESPEN: izr.prof.Nada Rotovnik Kozjek, dr.med, spec.

Vodja preventivne prehrane in javnega zdravja: doc. prim. dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš, dr.med.

Nadzorni svet: Ada Gorjup, Laura Petrica , Valerija Palkovič

Častno razsodišče: Erik Brecelj, Miha Oražem, Tomaž Marš

Statut

1. člen
Polno ime združenja je Slovensko združenje za klinično prehrano (v nadaljevanju združenje). Slovensko združenje za klinično prehrano je apolitično, neversko, nesektno, strokovno, prostovoljno združenje strokovnjakov, ki delajo na področju priprave, predpisovanja in strokovne uporabe pripravkov za klinično prehrano.
2. člen
Sedež združenja je: Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana. Združenje deluje na območju Republike Slovenije.
3. člen
Namen in naloge združenja so:

podpora pretoka znanja klinične prehrane in metabolizma in uporaba teh spoznanj v vsakdanjem delu.
osnovno in poglobljeno izobraževanje
uvajanje doktrin in standardov prehrambene podpore na posameznih področjih medicine.
zbiranje in posredovanje strokovnih informacij na področju medicine, preko interneta in ustreznih publikacij,
dopolnjevanje in širjenje znanja z vseh področij, povezanih z medicino, z organizacijo strokovnih srečanj,
sodelovanje z drugimi mednarodnimi in nacionalnimi organizacijami,
zbiranje in vzdrževanje stikov s sorodnimi organizacijami in društvi po vsem svetu, ki se ukvarjajo s podobno tematiko,
podpiranje biomedicinskih, kliničnih, in epidemioloških raziskav s področja medicine, predvsem s področja klinične prehrane
pomoč pri širjenju splošne zavesti o preventivi pred različnimi boleznimi in pomagati poglobiti znanje na tem področju.

Pridobitne dejavnosti združenja so:

posredovanje informacij preko interneta v obliki spletne strani, ki je ljudem dostopna brezplačno in na kateri so dovoljeni plačani oglasi, ki so dodaten vir pridobivanja sredstev za delovanje združenja,
organizirati teoretični in praktični pouk zdravnikov, študentov medicine ter magistrov farmacije in študentov farmacije z različnih področij medicine, predvsem klinične prehrane, katerega namen bo širiti znanje; s tem pridobljena sredstva bodo krila organizacijo pouka in v primeru presežka predstavljala dodaten vir sredstev za delovanje združenja,
organiziranje založniške dejavnosti za strokovno literaturo, ki bo dostopna po čim nižjih cenah strokovnjakom; s tem pridobljena sredstva bodo porabljena za namen organizacije in izpeljave publicističnih projektov,
organizacija strokovnih seminarjev, predavanj in prireditev, katerih namen je širiti znanje medicine; pridobljena sredstva bodo porabljena za organizacijo strokovnih prireditev.

Pri zgoraj navedenih projektih, se mora združenje držati zakonov, ki urejajo področje pridobitne dejavnosti društev. Te dejavnosti se lahko izvajajo v obsegu, ki omogoča normalno delovanje združenja.
4. člen
Združenje se lahko združuje z drugimi sorodnimi organizacijami s sorodnimi in podobnimi nameni in cilji na vertikalni in horizontalni ravni v tujini in domovini, v skladu z zakonom o društvih.
5. člen
Združenje je pravna oseba. Združenje predstavlja v Republiki Sloveniji in v tujini pravni zastopnik Slovenskega združenja za klinično prehrano ali predsednik Slovenskega združenja za klinično prehrano.
6. člen
Združenje ima svoj pečat, ki je oblike jabolka. Osnovno polje je temno zelene barve, v njegovi levi polovici je podoba Eskulapove kače. Zgornja desna četrtina jabolka je bela in nosi horizontalni napis Slovensko združenje za klinično prehrano. Pod znakom je naslov združenja in številka pečata.
7. člen
Delovanje združenja temelji na načelih javnosti in demokratičnosti svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja.
8. člen
O svojem delovanju združenje obvešča širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča s tem, da so zapisniki vseh organov združenja dostopni na vpogled članom združenja. Vabila in dnevni red sej organov združenja se objavijo na vidnem mestu v prostorih združenja in na članom dostopni spletni strani. Širšo javnost obvešča na svoji spletni strani in v sredstvih javnega obveščanja. Združenje daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradivo za seje in sestanke ter druge informacije o svojem delu. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik združenja. Seje organov združenja so javne.

9. člen
Redni član Slovenskega združenja za klinično prehrano lahko postane vsak zdravnik, medicinski tehnik, diplomant Visoke medicinske šole ali farmacevt, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

podpiše pristopno izjavo,
sprejme statut združenja,
vplača članarino.

10. člen
Redno članstvo preneha:

z izstopom,
z izključitvijo,
s črtanjem iz evidence zaradi neplačevanja članarine,
s smrtjo,
z neizpoljnjevanjem dolžnosti članstva.

11. člen
O pridobitvi članstva ali izgubi le-tega odloča skupščina skladno z določbami tega statuta.
12. člen
Pravice rednih članov so:

da volijo in so voljeni v vse organe združenja,
da sodelujejo pri delu organov združenja,
da sodelujejo pri izvajanju dejavnosti združenja,
da aktivno oblikujejo in uresničujejo program dela,
dostop do informacij, ki prispejo na združenje.

13. člen
Dolžnosti rednih članov so:

da aktivno prispevajo k zbiranju informacij na področju medicine,
da aktivno prispevajo k nabiranju sredstev za delovanje združenja,
da spoštujejo ta statut in ostale akte združenja,
da izpolnjujejo sklepe skupščine in drugih organov združenja,
da z osebnim delom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa združenja,
da opozarjajo na nepravilnosti v delu združenja,
da poravnavajo svoje finančne obveznosti do združenja.

14. člen
Član združenja lahko izstopi iz združenja prostovoljno, kadar poda organom združenja pismeno izjavo o izstopu. Član se izključi iz združenja na predlog disciplinske komisije, če grobo krši pravice in dolžnosti navedene v tem statutu ter če zavestno ravna proti interesom in ugledu združenja. Član se črta iz evidence članstva, če ne plača članarine za preteklo člansko leto (po predhodnem opominu).

15. člen
Organi združenja so:

skupščina,
častni odbor,
upravni odbor,
nadzorni odbor,
disciplinska komisija.

Za člane zadnjih treh organov velja načelo nezdružljivosti funkcij.
16. člen
Skupščina je najvišji organ združenja in jo tvorijo vsi redni člani. Skupščina voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo skladno s pravilnikom o volitvah. Skupščina na predlog upravnega odbora imenuje odbore in komisije, ki so poleg osnovnih potrebni za delovanje oziroma izvajanje nalog združenja.
17. člen
Skupščina je lahko redna ali pa izredna. Upravni odbor je dolžan enkrat letno sklicati redno zasedanje skupščine. Izredno skupščino se skliče po potrebi in sicer na predlog upravnega odbora, nadzornega odbora ali pa vsaj 2/3 članov (podpisi). Datum in predlagani dnevni red skupščine morata biti objavljena vsaj en teden pred pričetkom v prostorih združenja.
18. člen
Skupščina sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja združenja, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 vseh članov združenja.
19. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku prisotna več kot polovica vseh članov združenja. Če ob predvidenem pričetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotna vsaj 1/3 članstva, a ne manj kot trije člani. Skupščino odpre predsednik združenja in jo tudi vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Po potrebi skupščina izvoli tudi druge organe, potrebne za delo skupščine. O skupščini se vodi zapisnik, ki ga podpišeta dva overovitelja zapisnika in delovni predsednik ter zapisnikar.
20. člen
Pristojnosti skupščine:

sklepa o dnevnem redu,
razpravlja o delu in poročilih organov združenja,
sprejema letno delovno poročilo in finančno poročilo,
sprejema delovni načrt in finančni plan,
sprejema ali izključuje člane združenja,
voli in razrešuje organe združenja,
določa višino članarine,
sprejema, spreminja in dopolnjuje pravne akte združenja,
odloča o prenehanju združenja.

Na izredni skupščini se razpravlja in sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.
21. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki so izvoljeni na skupščini združenja, za dobo dveh let in so lahko ponovno izvoljeni. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče vodi postopek ugotavljanja kršitve in izreka ukrepe. Častno razsodišče veljavno sklepa, če so navzoči vsi njegovi člani, sklep pa je sprejet, če zanj glasuje večina članov. Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini združenja.
22. člen
Postopek ugotavljanja kršitve ureja poseben pravilnik. Častno razsodišče lahko izreče naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izključitev. Zoper sklep častnega razsodišča lahko prizadeti član v roku 15 dni vloži ugovor na skupščino združenja, ki o zadevi dokončno odloča.
23. člen
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki sklicuje skupščino združenja in izvaja na skupščini sprejete naloge in načrte.
24. člen
Upravni odbor tvorijo naslednji člani:

predsednik,
podpredsednik,
tajnik,
blagajnik.
vodje projektnih skupin

Predsednik upravnega odbora je obenem tudi predsednik združenja.
25. člen
Za člane upravnega odbora lahko kandidirajo redni člani. Za člane ostalih organov združenja lahko kandidira katerikoli redni ali izredni član združenja. Mandati trajajo dve leti z možnostjo ponovne izvolitve. Volitve razpiše predsednik upravnega odbora. Imena kandidatov morajo biti znana en teden pred zasedanjem skupščine. Pravila za izvedbo volitev, časovne roke in kandidaturo podrobneje določa pravilnik o volitvah. Član, ki je bil izključen iz upravnega odbora, nadzornega odbora ali disciplinske komisije, ne more ponovno kandidirati za našteta mesta.
26. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Predsednik (v njegovi odsotnosti pa podpredsednik) zastopa združenje nasproti tretjim osebam.
27. člen
Naloge upravnega odbora so:

predlaga program dela in pripravi finančni načrt za tekoče leto,
odloča o tekoči porabi materialno-finančnih sredstev,
izvršuje sprejeti letni delovni načrt,
poda delovno in finančno poročilo ob izteku mandata,
predlaga višino letne članarine,
vodi evidenco članov in inventarja,
predlaga spremembe in dopolnitve statuta.

28. člen
O zadevah, ki se tičejo določitve in uresničitve letnega delovnega načrta, odločajo člani na rednih delovnih srečanjih (sestankih) združenja. Če gre za zadevo, o kateri je potrebno zaradi zavarovanja interesov združenja odločiti med dvema rednima sestankoma združenja, odloča o tem vprašanju upravni odbor.
29. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, če je prisotna več kot polovica njegovih članov. Upravni odbor lahko sprejema sklepe tudi korespondenčno. Sklep je sprejet korespondenčne, če noben od članov upravnega odbora ne zahteva posvetovanja. Sklep je treba zapisati in ga na prvi redni seji odbora potrditi.

30. člen
Predsednik upravnega odbora predstavlja in zastopa združenje, sklicuje seje odbora, jih vodi in skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Podpredsednik upravnega odbora nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti z vsemi njegovimi pooblastili, skrbi za zakonitost in delovanje združenja, je zadolžen za organizacijo sej skupščine in upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. Blagajnik vodi evidenco zbranih prostovoljnih prispevkov in evidence premoženja in inventarja združenja ter skrbi za njegovo finančno in materialno stanje. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

31. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo združenja in njegovih organov ter nadzira materialno in finančno poslovanje združenja. Nadzira izvajanje statuta in drugih aktov združenja, izvajanje sklepov združenja, izpolnjevanje dolžnosti članov in organov združenja, nadzira obveščanje članov o važnejših odločitvah združenja ter kontrolira smotrno in pravilno porabo materialnih in finančnih sredstev.
32. člen
Nadzorni odbor sprejema sklepe z 2/3 večino ob prisotnosti vseh treh članov. Za svoje delo je odgovoren skupščini. Če članu nadzornega odbora iz kakršnega koli razloga preneha mandat, se za njegovo nadomestitev smiselno uporabljajo določbe teh pravil o nadomestitvi članov upravnega odbora.

33. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli skupščina za dobo dveh let z možnostjo ponovne izvolitve. Častno razsodišče sprejema sklepe z 2/3 večino ob prisotnosti vseh treh članov. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
34. člen
Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov združenja ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled združenja.
35. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom združenja naslednje ukrepe:

pisni ali ustni interni opomin,
javni opomin,
predlog skupščini za prenehanje funkcije (s suspenzom člana do sklica skupščine),
predlog skupščini za izključitev člana iz združenja.

Zoper sklep častnega razsodišča lahko prizadeti član v roku 8 dni vloži ugovor na skuščino združenja. O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča na prvem naslednjem sklicu skupščina. Sklepi skupščine so dokončni in pravnomočni.
36. člen
Odločanje organov poteka z glasovanjem. Glasuje se lahko: ZA, PROTI in VZDRŽAN. Vzdržanih glasov se ne upošteva. Predlog je sprejet, če glasuje več kandidatov ZA kakor PROTI. O predlogu, o katerem se je glasovalo, se na istem srečanju, seji oziroma sestanku ne more več glasovati.

37. člen
Združenje pridobiva sredstva iz naslednjih virov:

sredstva od državnih raziskovalnih institucij,
sredstva pridobljena z organizacijo prireditev, s pokroviteljstvom podjetij, z organiziranjem sestankov in predavanj in izdajanjem strokovnih publikacij,
članarina.

38. člen
S pravilnikom se predpiše način vodenja evidence in pregleda finančnega poslovanja. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo za združenja. Finančno poslovanje združenja se odvija preko transakcijskega računa. Blagajnik vodi materialno in finančno poslovanje v skladu s pravilnikom. Denarna sredstva združenja vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršnemu odboru in skupščini.
39. člen
Upravni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s finančnim načrtom in programom dela, ki ju sprejme skupščina. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar združenja. Odredbodajalec je predsednik združenja, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi upravni odbor.
40. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak redni član združenja ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje združenja.
41. člen
Nadzor nad finančnim poslovanjem vrši nadzorni odbor, ki o tem poroča upravnem odboru in skupščini.

42. člen
Področje delovanja združenja in področje finančno-materialnega poslovanja (način vodenja, evidenca, pooblastila) ter način volitev organov združenja se določi s pravilniki. Upravni odbor lahko s pravilniki uredi tudi druga področja svoje dejavnosti. Blagajnik združenja vodi evidenco o članstvu in evidenco prisotnosti na sejah združenja. Vse akte sprejema skupščina.

43. člen
Združenje preneha:

po sklepu skupščine z 2/3 večino glasov vseh članov,
po samem zakonu,
če pade število članov pod tri.

44. člen
Predsednik zastopa združenje v odnosih s tretjimi. V njegovi odsotnosti ga nadomešča član upravnega odbora, ki ga določi upravni odbor. Za svoje delo odgovarja upravnemu odboru in skupščini.

45. člen
Ta statut stopi v veljavo, ko ga na ustanovni skupščini sprejmejo vsaj trije člani združenja.
46. člen
V primeru prenehanja združenja prevzame njegovo premoženje Rdeči križ Slovenije, ki postane pravni naslednik združenja. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

© SZKP 2018. Vse pravice pridržane.